EVolve.visualization.XYViz.ValRefViz.HotSpotViz
Classes 
HotSpotVisualization
PredictionViz
StackHotspotViz
ThreadHotspotViz